Styrelsen informerar

Om styrelsen har viktig information till medlemmarna kommer det läggas ut här nedan.

Årsstämma 22-05-07

2022-05-11

Protokoll  fört vid HSB:s Lineslätts årsstämma lördagen  2022-05-07 kl. 11.00.

 

Plats: Chang Mai

 

1 § J-E öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

 

2§ Jan-Erik Uhrberg blev vald till ordförande för stämman.

 

3 § P-G Persson blev anmäld som protokollförare.

 

4 § Där var 20 närvarande och 15 röstberättigade.

 

5§ Alla  godkänns att delta på mötet.

 

6 § Dagordningen fastställdes.

 

7§ Valda att justera dagens protokoll jämte ordförande blev, Lotta Sandberg och Sergey Kostuchenko.

 

8§ Lotta Sandberg och Sergey Kostuchenko blev rösträknare.

 

9 § Kallelsen hade gått ut i behörig tid.

 

10 § Styrelsens årsredovisning genomgången och godkänd.

 

11 § Revisionsberättelsen genomgången.

 

12 § Resultat och balansräkningen fastställdes.

 

13§ Stämman godtog styrelsens förslag för 2021 års resultat.

 

14§ Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.

 

15§ Styrelse och revisor arvodena blir till  styrelsen,  ett prisbasbelopp  48,300:-  och ett  mötesarvode är på 1%  av prisbasbeloppet (483:-),  revisor 10%  av ett prisbasbelopp (4.830:-) och valberedning 5%  (2.415:- per/person) revisor suppleant ett mötesarvode (483:-)  allt följer prisindex.  Ersättning för arbete utöver det som ingår i styrelse arvodet 200:-/timme.

 

16§ Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och 1-4 suppleanter  plus HSB:s representant.

 

17§ Till  styrelseordförande valdes Jan-Erik Uhrberg på 1 år. Till ledamöter på 2 år valdes  Per Gunnar Persson, Oskar Sabo och Edita Karanana. Ledamot på 1 år Stefan Gunnarsson Till suppleant Sulejman Ovcina.

 

18§ Peter Nylander presenterades.

 

19§ Föreningen skall ha en ordinarie revisor  

 

 

 

 

20§ Till revisor  valdes Arne Johansson .

 

 21§ Valberedningen skall bestå av 2-3 personer.

 

22§ Till valberedning  Sergey Kostuchenko.

 

23§ Styrelsen utser deltagare till distriktsstämman.

 

24§. Inga motioner

 

25§ Jan-Erik tackar alla och avslutar mötet.

 

 

P-G Persson                Jan-Erik Uhrberg        Lotta Sandberg        Sergey Kostuchenko

 

……………..             ………………..          ………………         …………………                   protokollet                     Ordförande                   justerare                     justerare