Styrelsen informerar

Om styrelsen har viktig information till medlemmarna kommer det läggas ut här nedan.

KOLLEKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

2013-01-16

 

Kollektiv Bostadsrättsförsäkring

 

Info till dig som bostadsrättinnehavare.

 

 

 

Länsförsäkringars Bostadsrättsförsäkring tecknas av din bostadsrättsförening som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen gäller för samtliga bostadsrätter. Den kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring.

 

Vem gäller försäkringen för?

 

Bostadsrättsförsäkringen gäller för dig som bostadsrättshavare och medlem i bostadsrätts-föreningen.

 

Egendomsförsäkring

 

Egendomsförsäkringen omfattar

• Bostadsrättslägenhet om du är reparations- och underhållsskyldig enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar.

• Fast inredning inklusive inglasad balkong eller altan som du själv bekostat.

• Tomtmark, uthus och garage som ingår i upplåtelsen av bostadsrättslägenheten.

Med bostadsrättslägenhet menar vi bostadens inre, exempelvis tapeter, sanitetsgods och köksinredning. Med andra ord allt det du som bostadsrättshavare själv måste underhålla.

 

Du har själv underhållsansvar för din bostadsrätt

 

Som innehavare av en bostadsrätt har du ett annat ansvar för din bostad än om du bor i en hyresrätt. Underhållsansvaret bestäms i lag och av föreningens stadgar.

=> I en bostadsrätt måste du själv utföra reparationer och bekosta renoveringar av till exempel väggar, golv och badrum.

Bostadsrättsföreningen har tecknat en fastighetsförsäkring för hela huset. En skada i bostaden ska alltid anmälas till föreningen så att skadan i första hand ersätts genom fastighetsförsäkringen.

Om inte fastighetsförsäkringen kan ersätta skadan och den faller in under det ansvar du har enligt föreningens stadgar, kan föreningen kräva att du betalar skadan. Då har du hjälp av Bostadsrättsförsäkringen. Vi utreder om du är ersättningsskyldig och lämnar ersättning för den del av skadan som försäkringen omfattar – minus eventuella åldersavdrag och din självrisk.

 

Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen?

 

Egendomsförsäkringen ersätter vid bland annat:

• Stöld, inbrott och skadegörelse.

• Brand, explosion och nedsotning.

• Läckage från ledningssystem och anslutna anordningar.

• Storm, hagel och blixt.

• Översvämning och naturskador.

• Skada på glas.

• Skada på installation och hushållsmaskiner.

• Skada orsakad av vilda djur.

• Plötslig och oförutsedd händelse.

 

Hur stor blir ersättningen?

 

Bostadsrättslägenhet samt fast inredning som du själv bekostat ersätts med fullvärde. Uthus och garage ersätts med högst 150 000 kr, för tomtmark är maximal ersättning 40 000 kr.

Ersättningens storlek avgörs bland annat av vad som skadats. Avdrag sker på grund av ålder och skick.

 

Vad kostar det?

 

Självrisk

En del av skadekostnaden får du som bostadsrättsinnehavare stå för själv, det är den kostnaden som kallas självrisk. Självrisken är minst 2 000 kr per skada.

Om skada samtidigt drabbar fastigheten och ersätts genom fastighetens försäkring behöver du som bostadsrättsinnehavare inte betala någon självrisk. Förköpsinformation Version 5

 

=> Bostadsrättsförsäkringen omfattar inte allt

 

Exempel på undantag är skador på belysningsarmatur, skorsten, murverk och simbassäng.

Försäkringen gäller inte för skador orsakade av mögel, fukt, röta, svamp eller annan långtidspåverkan.

Försäkringen gäller inte heller för den del av skadan som kan ersättas genom fastighetsförsäkringen.

Fler undantag finns, dessa framgår av försäkringsvillkoren.

Bostadsrättsinnehavarens lösegendom omfattas inte av bostadsrätts-försäkringen. För denna egendom tecknar du en hemförsäkring.

Med lösegendom menar vi familjemedlemmarnas personliga ägodelar som finns i bostaden. Det vill säga möbler, kläder, sportartiklar och annat.

 

Självriskbefrielseförsäkring

 

Självriskbefrielseförsäkringen gäller för den självrisk du som bostadsrättsinnehavare får när du använder en gällande hemförsäkring vid brand- eller vattenskada som samtidigt drabbar fastigheten.

 

Hur stor blir ersättningen?

 

Ersättningen är högst 2 000 kr per skada.

 

=> Självriskbefrielseförsäkringen omfattar inte allt

 

Har du själv varit den som orsakat skadan får du ingen ersättning för självrisken.

 

Kompletterande försäkringsskydd

 

Rättsskyddsförsäkring

 

Försäkringen gäller för dig som innehavare av bostadsrätt eller tomtmark med regler som är tillämpliga i rättskyddsförsäkringen i Länsförsäkringars hemförsäkring.

Försäkringen gäller dock inte för kostnader som kan ersättas genom annan försäkring.

 

Merutgifter och hyresbortfall

 

Försäkringen gäller för merutgifter och hyresbortfall under längst ett år från skadedagen när bostadsrätten blir helt eller delvis obrukbar till följd av ersättningsbar egendomsskada.

Försäkringen gäller dock inte för kostnader som kan ersättas genom annan försäkring.

 

=> Ökad risk för skada

 

Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare anmäler ändrade förhållanden som medför ökad risk för skada. Annars kan ersättningen vid skada komma att reduceras i samma grad som premien varit för låg.

 

=>Förnyelse av försäkringen

 

Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen årligen genom att din bostadsrättsförening betalar aviserad premie. Bostadsrättsföreningen måste betala försäkringen i tid för att skyddet för din bostadsrätt ska gälla utan avbrott.

 

Om Länsförsäkringar och allmänt om din försäkring

 

Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster.

Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkringsbolag som är din försäkringsgivare.

Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Omfattning, avtalstid och priser

 

Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren finns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi dem till dig. Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. Svensk lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av allmän domstol. All kommunikation sker på svenska.

 

Om dina uppgifter ändras

 

Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få ersättning om något skulle hända.

 

Dina personuppgifter

 

De personuppgifter som Länsförsäkringar hämtar in om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtal, ge en god service, marknadsföring och statistik samt för de övriga ändamål som framgår av försäkringsvillkoren.

Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom länsförsäkringsgruppen men kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med.

Du har även rätt att anmäla att dina personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring. Telefonsamtal som sker med dig kan komma att spelas in för dokumentation av lämnade uppgifter.

Du har rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Förköpsinformation Version 5

Fullständig information om vår behandling av dina personuppgifter finns i villkoren för din produkt som du kan hitta på vår webbplats lansforsakringar.se eller som du kan beställa från oss.

Vi är personuppgiftsansvariga.

 

Skaderegistrering

 

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).

Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.

Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.

 

Om vi inte kommer överens

 

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet.

Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende eller vår klagomålsansvariga/kundombudsman. Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din försäkring. Du betalar då enbart självrisken.

 

Viktigt att veta

 

För att du som försäkringstagare ska få en bra och tydlig information om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har vi markerat med en pil framför text som innehåller extra viktig information för dig.

=>I din bostadsrättsförsäkring kan finnas vissa begränsningar i försäkringsskyddet.

=> Det kan även finnas viktiga säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav som du som bostadsrättsinnehavare måste känna till och iaktta för att bostadsrättsförsäkringen ska gälla fullt ut.

=> Som försäkringstagare har du också skyldighet att anmäla eventuell riskökning för att ditt försäkringsskydd inte ska påverkas.

=> Det är viktigt för dig som bostadsrättsinnehavare att känna till att det är föreningen som årligen förnyar din bostadsrättsförsäkring genom att de betalar aviserad premie i tid

 

.